logo

  • fitness-03.jpg
  • fitness-04.jpg
  • fitness-05.jpg
  • fitness-01.jpg
  • fitness-02.jpg

Algemene voorwaarden Fitness per 19-08-2020

 

Artikel 1.
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of bij de balie van een “Synergie Fysiotherapie Fitness”-vestiging af te geven. Het lidmaatschap vangt aan, nadat “Synergie Fysiotherapie Fitness” het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

Artikel 2.
Na betaling van hetgeen verschuldigd is, ontvangt u een chipkaart welke u nodig hebt om te trainen. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de chipkaart, kan een vervangende pas tegen betaling van € 15,- worden verkregen. Dit betreft Borg.
Deze pas blijft eigendom van “Synergie Fysiotherapie Fitness”, is strikt persoonlijk en dient tevens als toegangsbewijs. Bij verlies of beschadiging worden opnieuw kosten in rekening gebracht.

Artikel 3.
Bij het aangaan van een abonnement voor drie of zes maanden wordt telkenmale op het einde van de overeengekomen termijn een verlengings-formulier voorgelegd. En kan men ook kiezen voor een ander abonnement.

Bij het aangaan van een jaarabonnement loopt dit na een jaar stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van een maand.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, is zulks een reden om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 4.
De betaling van de verschuldigde contributie wordt per maand ( in het begin van deze maand) via automatische incasso afgeschreven. Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een á twee weken nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt € 9,- administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de pashouder na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.

Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van “Synergie Fysiotherapie Fitness” om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. De chipkaart wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

De contributie welke de pashouder verschuldigd is, kan eenzijdig door “Synergie Fysiotherapie Fitness” worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

Artikel 5.
“Synergie Fysiotherapie Fitness” behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, die aangeboden worden door “Synergie Fysiotherapie Fitness” , vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen is de “Synergie Fysiotherapie Fitness”-vestiging gerechtigd gesloten te zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of teruggave.

Artikel 6.
Het gebruik maken van de apparatuur is geheel voor eigen risico van het lid. “Synergie Fysiotherapie Fitness” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. “Synergie Fysiotherapie Fitness” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 7.
De algemene voorwaarden en de huisregels van de “Synergie Fysiotherapie Fitness” staan op de website www.synergie-fysio-fit.nl en zijn bij de balie van de “Synergie Fysiotherapie Fitness”-vestiging op te vragen.

Artikel 8.
Jongeren onder 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd.

Artikel 9.
Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van “Synergie Fysiotherapie Fitness” te accepteren.