logo

  • fitness-05.jpg
  • fitness-01.jpg
  • fitness-04.jpg
  • fitness-02.jpg
  • fitness-03.jpg

Algemene voorwaarden per 27-03-2024:Artikel 1: Aanmelding en Inschrijving

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden, of bij de balie van een “Synergie Fysiotherapie & Fitness”-vestiging af te geven. Het lidmaatschap vangt aan nadat “Synergie Fysiotherapie & Fitness” het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

Artikel 2: Chipkaart en Betaling

Na betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt u een chipkaart die nodig is om te trainen. Dit betreft een borg. De pas blijft eigendom van “Synergie Fysiotherapie & Fitness”, is strikt persoonlijk en dient tevens als toegangsbewijs. Bij verlies, diefstal of anderszins onbruikbaar raken van de chipkaart, kan een vervangende pas tegen betaling worden verkregen en worden opnieuw kosten in rekening gebracht.

Artikel 3: Abonnement en Verlenging

Bij het aangaan van een abonnement voor drie of zes maanden wordt telkens aan het einde van de overeengekomen termijn een verlengingsformulier voorgelegd. U kunt dan ook kiezen voor een ander abonnement. Bij het aangaan van een jaarabonnement loopt dit na een jaar stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit leiden tot het ontzeggen van toegang en onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 4: Betaling van Contributie

De betaling van de verschuldigde contributie wordt per maand aan het begin van deze maand via automatische incasso afgeschreven. Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na één à twee weken nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden er administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de tijd om het verschuldigde bedrag te voldoen. Als de pashouder na deze periode van twee weken in gebreke blijft, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de pashouder. Synergie Fysiotherapie & Fitness behoudt zich het recht voor dat de contributie jaarlijks aanpast wordt.

Artikel 5: Openingstijden en Restitutie

Synergie Fysiotherapie & Fitness behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen dat wordt aangeboden door Synergie Fysiotherapie & Fitness, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen kan de vestiging van Synergie Fysiotherapie & Fitness gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of teruggave.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Het gebruik van de apparatuur is geheel voor eigen risico van het lid. Synergie Fysiotherapie & Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van een ongeval of letsel van het lid. Synergie Fysiotherapie & Fitness aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 7: Beschikbaarheid van Voorwaarden

De algemene voorwaarden en de huisregels van Synergie Fysiotherapie & Fitness zijn te vinden op de website www.synergie-fysio-fit.nl en zijn verkrijgbaar bij de balie van de vestiging van Synergie Fysiotherapie & Fitness.

Artikel 8: Jongeren onder 16 jaar

Jongeren onder 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van hun ouders of voogd.

Artikel 9: Acceptatie van Voorwaarden

Door zich in te schrijven verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Synergie Fysiotherapie & Fitness te accepteren.